3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Οκτώβριος 2008, Αθήνα)


3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΚΠ

Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα «δημόσιου-ιδιωτικού» στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής (βλ.πρόγραμμα)

Τα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΚΠ εκδόθηκαν σε τόμο, ο οποίος είναι διαθέσιμος και σε

ηλεκτρονική μορφή:

Παπαθεοδώρου, Χ & Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα “δημόσιου”- “ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου στης Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010. (Για να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ).

24-25 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα