Μελέτες

Μελέτες
Έργα
Συμμετοχή της ΕΕΚΠ στην υλοποίηση του έργου: Φτώχεια και εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσηςστο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (πληροφορίες για το έργο, Μελέτη1Μελέτη 2Σεμινάριο 1, Σεμινάριο 2)


Μελέτες

 

Παπαθεοδώρου, Χ. & Δαφέρμος, Γ., Διαστάσεις της φτώχειας και της αποστέρησης των εργαζομένων στην Ελλάδα και την Αττική, Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, 2010. (κείμενο).

 

Πολυζωΐδης, Π., Σκαμνάκης, Χ. & Τήκος, Ε., Χαρτογράφηση υπηρεσιών, φορέων και οργανώσεων για δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, 2010 (κείμενο)

Ετήσιες Εκδόσεις

Ετήσιες Εκδόσεις
Ετήσιες Εκδόσεις της ΕΕΚΠ Η σειρά των Ετησίων Εκδόσεων αντανακλά την προσπάθεια της Εταιρείας να ενισχύσει τον (διε-)επιστημονικό διάλογο και τη δημόσια συζήτηση πάνω σε καίρια κοινωνικά προβλήματα και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους μέσα από μορφές κοινωνικής παρέμβασης που συγκροτούν το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Έχουν εκδοθεί τα παρακάτω βιβλία:

 

Πετμεζίδου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ), Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Αθήνα, Εξάντας, 2004.

 

Μπάγκαβος, Χ. & Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.), Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2006.

 

Παπαθεοδώρου, Χ & Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα “δημόσιου”- “ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου στης Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010. (Για να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ).

Πρόκου, Ελ. (επιμ.), Κοινωνικές Διαστάσεις των Πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Συγκριτική και Διεθνής Προσέγγιση, Αθήνα, Διόνικος, 2011.